OFFROAD

Pravidlá súťaže Máčanka 2019 – OFFROAD

Máčanka 2019 je športovo-kultúrno charitatívnym podujatím, ktoré sa koná dňa 10.-12.5.2019 v obci Belá

nad Cirochou

Offroad Aktivity:

OFFROAD RACE EXTREM ARENA – ( 15 ha ) – 2 sekcie

ATV-QUAD-CROSS/ENDURO RACE ARENA – ( 5 ha )

OFFROAD TROPHY HARD  –  ( 40 km ) – 3 sekcie

OFFROAD TROPHY SOFT – ( 120 km )
OFFROAD TROPHY BELÁ – ( 20 km ) – 1 sekcia
OFFROAD ŠPRINT – ( 500 m )
OFFROAD NIGHT TROPHY – ( 20 km )
——————————————————————————————————————————————————–

Kategórie:

ŠTVORKOLKY

SIDE BY SIDE

CROSS/ENDURO

OFFROAD ŠTANDARD

OFFROAD EXTRÉM

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

PRÍCHOD A VJAZD DO AREÁLU

• súťažiaci offroad preteku majú povolený príjazd do areálu 9.5.2018 v čase od 14:00 do 18:00 a 10.5.2019 v čase od 8:00 do 9.00 ( 10.5. platí len pre registrovaných s vopred uhradeným štartovným) .

• Ihneď po príchode pred vstupom do areálu budú v klientskej zóne registrovaní a informovaní o podrobnostiach k účasti

• následne organizátormi a security službou usmernení do depa, kde majú možnosť parkovať svoje vozidlo a rozložiť si zázemie potrebné k súťaži.

JAZDA V AREÁLI

• jazda po areáli je povolená len pri offroad aktivitách vo vymedzenom priestore a na presun vozidiel na dobu nevyhnutnú a to kvôli prepraveniu sa k štartu a následne z cieľa naspäť do depa

• iná jazda v depe ako aj v celom areáli je zakázaná!

• jazda v depe a v areáli ( t.j. mimo oficiálnych vyznačených tratí v čase určenom organizátorom na povolenú jazdu ) je povolená maximálnou rýchlosťou 10 km/h

JAZDA VŠETKÝCH VOZIDIEL ( OKREM ORGANIZÁTORSKÝCH A ZÁSOBOVANIA ) POČAS CELÉHO PODUJATIA V ČASE 21:00 – 7:00 HOD. JE V CELOM AREÁLY ÚPLNE ZAKÁZANÁ!

PARKOVANIE SÚŤAŽIACICH

• parkovanie je povolené iba v priestore na to určenom – depo

• v areáli (v depe) parkujú iba vozidlá nevyhnutne potrebné k súťaži (súťažne vozidlo,vozidlo, ktorým sa súťažné vozidlo doviezlo, prípadne servisné vozidlo súťažiaceho), k súťažnému vozidlu je povolený vjazd maximálne 1 sprievodnému vozidlu v cene štartovného, iné sprievodné vozidlá budú môcť parkovať v depe za podmienok určených organizátorom )

• parkovanie v depe sa uskutoční podľa pokynov organizátora priamo na mieste usmernením a vymedzením priestoru

DEPO

• je priestor, ktorý je určený len pre súťažiacich v offroad pretekoch

• každý súťažiaci si svoje zázemie rieši vo vlastnej réžii

• depo nie je zabezpečené voči pohybu verejnosti

• depo nie je strážené a organizátor nezodpovedá za bezpečnosť a prípadné

poškodenia alebo krádeže vozidiel a vecí uskladnených v depe

REGISTRÁCIA

• účastníci súťaže sú povinní sa riadne dostaviť na registráciu v prvý deň akcie v požadovanom čase ( 9.5.2019 od 14:00 do 18:00 ) a

absolvovať proces registrácie podľa pokynov organizátora

• každý účastník je povinný podpísať reverz a oboznámiť sa s pravidlami súťaže

• vrámci registrácie bude každému súťažiacemu pridelené štartovné číslo, pod ktorým bude evidovaný počas celej súťaže

• súčasťou registrácie je nutné absolvovať technickú prebierku súťažných vozidiel

• v prípade maloletého účastníka je nevyhnutné vo všetkých kategóriách súťaže, aby sa pri všetkých úkonoch ako aj pri samotnom súťažnom výkone zúčasťnoval celý čas jeho zákonný zástupca, ktorý preberá plnú zodpovednosť za tohoto účastníka súťaže, ako aj za jeho skutky. Zároveň podpisuje všetky dokumenty potrebné k súťaži.

PREBIERKA SÚŤAŽNÝCH VOZIDIEL-TECHNICKÝ STAV

• koná sa počas registrácie

• každé vozidlo musí absolvovať technickú prebierku, ktorá je ukončená podpísaním

protokolu o technickom stave vozidla

• organizátor nepustí do súťaže vozidlo, ktorého technická prebierka skončí s negatívnym výsledkom

• podrobnosti technickej prebierky sú uvedené v technickej správe – ”Prehlásenie reverz”, ktorá je súčasťou dokumentu

• registrované vozidlá súťažiacich, ktoré sa zúčastnia etáp, ktorých súčasťou je prejazd po verejných komunikáciach musia splňať technické podmienky vozidla na prevádzku v cestnej premávke, za dodržanie pravidiel cestnej premávky si zodpovedá účastník sám.

PRIDELENIE PORADOVÝCH ČÍSIEL SÚŤAŽIACIM A ČÍSLOVANIE

• čísla sa prideľujú súťažiacim podľa pravidiel organizátora

• pridelené čislo je jedinečným číslom v súťaži a pod ním je súťažiaci evidovaný počas celej súťaže

• účastnící sú povinní mať číslo vylepené podľa pokynov organizátora riadne na viditeľnom mieste

• offroad – číslice sú organizátorom zvolenej farby a rozdelené do jednotilvých čiselných radov podľa kategórií

• pridelené čislo je zakázané si medzi súťažiacimi vymienať alebo nejakým iným spôsobom narúšať registračný systém

PRIEBEH SÚŤAŽE

• počas súťažných disciplín je pri každej kategórií organizátorom určený komisár, ktorý dozerá na regulérnosť priebehu súťaže

• súťažiaci sú povinný uposlúchnuť všetky pokyny komisára

• všetky súťažné vozidlá musia byť pred pretekmi zaregistrované s prideleným súťažným čipom, ktorý bude zaznamenávať ich pohyb po celý čas súťaže a zaznamenávať časy v meraných úsekoch za účelom vyhodnotenia výsledkov, ako aj na kontrolu pohybu po trati preteku nech vieme regulérne vyhodnotiť absolvovanie všetkých súťažných sekcií.

• súťažiaci budú organizátorom pri registrácií rozdelení do skupín pre komfortné zvládnutie prejazdov a absolvovania súťažných disciplín.

• štvrtok orientačne v čase 18:00-19:00 na hlavnom pódiu v areály podujatia bude GENERÁLNA PORADA  organizátora s účastníkmi prejazdov a súťaže, kde sa všetko podrobne ešte raz odprezentuje a preberú sa prípadné otázky

OFFROAD PRETEKY

• súťažiaci budú organizátorom vyzvaní k absolvovaniu súťaže podľa poradia určeného organizátorom

• súťažiaci sa dostaví na štart trate s riadne označeným a technickou prebierkou prevereným súťažným vozidlom a na povolenie organizátora sa postaví na štart

• na príkaz organizátora začne realizovať súťažný výkon tak, že vyštartuje na vyznačenú trať s pripravenými prekážkami

• súťažný výkon je ukončený po absolvovaní celej predpísanej trate a to vo všetkých meraných aj nemeraných sekciách ( merané sekcie sa započítavajú do celkového času pretekov a nemerané prejazdy je nutné absolvovať komplet celé )

• nameraný čas organizátor zaznamená do tabuľky výsledkov

• na trati je povinný jazdiť iba po vyznačenej trase, ktorá je vymedzená značiacimi tyčami a páskou

• každé vybočenie z trate sa trestá penalizačnými sekundami

• v prípade uviaznutia vozidla na trati môže jazdec požiadať o pomoc organizátora o vyprostenie vozidla ťažkou technikou, ak sa tak nestane do 2 minút od začiatku uviaznutia, tak organizátor sám pošle na miesto vyprosťovacie vozidlo ( toto platí v areáli podujatia )

• v prípade nehody na trati je posádka, ak je to možné, povinná opustiť vozidlo a organizátor zabezpečí nevyhnutnú pomoc a asistenciu (záchranná služba, tažká technika…)

• v prípade technickej poruchy vozidla, ktorá vylučuje pokračovanie v jazde, organizátor zabezpečí odťah vozidla mimo trať. Následne si posádka bezodkladne zabezpečí vozidlo proti úniku prevadzkových tekutín a čo najskôr zabezpečí odvoz vozidla mimo areál na vlastné náklady.

• organizátor nezodpovedá za prípadné škody a poškodenia súťažných vozidiel pri vyprosťovaní z traťe

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÝ PORIADOK V AREÁLI

• všeobecné podmienky podujatia platia aj pre účastníkov súťaže

• v areáli je zakázané znečisťovať životné prostredie činnosťou účastníkov súťaží ako aj návštevníkov

• účastník je povinný dodržiavať čistotu a poriadok v depe ako aj v celom areáli

• účastník po ukončení svojho pôsobenia v depe a v areáli poupratuje po sebe akýkoľvek odpad. K dispozícií na vyhodenie odpadu má v areáli pripravený veľkokapacitný kontajner

PROTIPOŽIARNÉ OPATRENIA

• organizátor zabezpečí na mieste podujatia opatrenia na ochranu pred požiarom (hasiace prístroje na jednotlivých stanovištiach súťaže, hliadka miestneho dobrovoľného hasičského zboru s technikou)

OCHRANNÉ POMÔCKY A BEZEČNOSTNÉ PRVKY

• pri súťažnom výkone je nevyhnutné používať predpísané ochranné prvky a to sa týka celej posádky súťažného vozidla

• offroad: bezpečnostná prilba, bezpečnostné pásy, v prípade štvorkolky a

sidebyside aj ochranný odev s výstuhou alebo chrániče končatín a chrbta

TECHNICKÉ PARAMETRE SÚŤAŽNÝCH VOZIDIEL

• ŠTVORKOLKA: terénne pneumatiky, naviják, gurtňa alebo lano

• SIDE BY SIDE : terénne pneumatiky, naviják, gurtňa alebo lano

• OFFROAD ŠTANDARD: terénne pneu ( minimalne 70% teren ), naviják, rezervné koleso, autolekárnička, gurtňa alebo lano

• OFFROAD EXTRÉM: terénne pneu ( minimalne 70% teren ) , naviják, rezervné koleso, autolekárnička, gurtňa alebo lano

• na súťažných vozidlách je zakázané mať počas súťaže nainštalované doplnky alebo zariadenia, ktoré by svojou prevádzkou alebo prítomnosťou mohli ohroziť súťažiacich ako aj ďalšie osoby (napr. predmety presahujúce profil vozidla, ostré predmety…)

• OFFROAD RACE EXTREM ARENA: vozidlá všetkých kategorií musia byť

vybavené : naviják adekvátny k vozidlu, terénne pneu minimálne typu M/T s dostatočnou výškou dezénu, 2x gurtňa alebo 2x lano, kladka, bezpečnostné prvky vozidla – bezpečnostné pásy, ochranné rámy

• OFFROAD TROPHY HARD: vozidlá všetkých kategorií musia byť vybavené : naviják adekvátny k vozidlu, terénne pneu minimálne typu M/T s dostatočnou výškou dezénu, 2x gurtňa alebo 2x lano, kladka, bezpečnostné prvky vozidla – bezpečnostné pásy, ochranné rámy

• VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A PRAVIDLÁ HODNOTENIA

• súťaž je vyhodnotená organizátorom na základe poradia časov v jednotlivých kategóriách

• k meranému času sú pripočítané prípadne penalizácie za vybočenie z trate alebo za neabsolvovanie prekážky či sekcie

• v prípade dosiahnutia rovnakého času dvoma alebo viacerými pretekármi v jednej kategórii, umožní organizátor týmto súťažiacim absolvovať “rozstrelovú“ disciplínu

• VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A ODOVZDÁVANIE CIEN

• konečné výsledky sú zverejnené po absolvovaní všetkých zaregistrovaných súťažiacich a po celkovom vyhodnotení organizátorom

• odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po vyhodnotení priamo na akcii. Prví traja s najlepším časom v každej kategórii budú vyhlásení a ocenení na pódiu vrámci kultúrneho programu.

• konečné výsledky a poradie súťažiacich budú zverejnené aj na stránke akcie

www.macanka.sk a www.facebook.com/OffroadMacanka

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA MAJETKU

• organizátor nezodpovedá za ochranu majetku v areáli počas celého podujatia

• každý účastník súťaže je povinný dbať na svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj na bezpečnosť ostatných účastníkov súťaže a návštevníkov podujatia

organizáčný tím súťaže Máčanka 2019