Všeobecné podmienky podujatia MÁČANKA 2019

VSTUP / vstup do areálu

• areál je pre návštevníkov k dispozicíí za uvedených podmienok

• 10.mája 2019 v čase 14:00 – 24:00

• 11.mája 2019 v čase 8:00 – 24:00

• 12. mája 2018 v čase 10:00 – 17:00

• Návštevník podujatia súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami organizátora podujatia a s prevádzkovým poriadkom

miesta konania podujatia, pokynov organizátora a podmienkami, ktoré s ním súvisia.

• Návštevníci sú povinní dodržiavať taktiež všeobecný poriadok a nariadenia obce Belá nad Cirochou a taktiež všetky

platné právne predpisy SR.

• Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody

spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu

alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok

elektrickej energie, dodržiavanie zákonných predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane

dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti.

• Podujatie sa koná za každého počasia, v prípade nepredvídaných udalostí a prírodných katastrof má organizátor

v kompetencií zmeniť miesto a termín podujatia.

• V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu

areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizátora a areál

opúšťali únikovými zónami podľa pokynov.

• Organizátor nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie  návštevníkov, ktorých zdravotný stav  by mohol byť negatívne

ovplyvnený svetelnými a zvukovými  efektmi použitými počas podujatia.

• Organizátor nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany,

predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe, alebo na sebe.

• Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach alebo

v prevádzkovom poriadku miesta konania podujatia  alebo  v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov organizátora

alebo organizátorom poverenou treťou osobou, sú organizátor alebo osoby poverené organizátorom oprávnené

vyviesť takýchto návštevníkov z areálu podujatia a zabrániť ich  ďalšiemu vstupu na podujatie.

 ZÁKAZY :

• zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín

• zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov

• zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov

podujatia

• zákaz vjazdu mopedov, motoriek a motorových vozidiel všetkých druhov okrem vozidiel s povolením organizátora a

súťažných vozidiel, ktoré musia byť riadne označené špeciálnym značením organizátora a zároveň sa musia v areáli

pohybovať len podľa pokynov organizátora a len na miestach vopred určených

• zákaz vnášania a konzumácie vlastných nápojov a jedál

• zákaz stanovania na parkoviskách

• zákaz kladenia a manipulácie s otvoreným ohňom v celom areáli

• zákaz vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia

• zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby, organizátorov, súťažiacich (vstup na tieto

miesta je pod sprísneným režimom a len za povolenia organizátora) a to len za účelom súťažných disciplín a

realizácie programu podujatia

• zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia organizátora

• zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným

návštevníkom a/alebo organizátorovi a/alebo iným osobám prítomným na podujatí.

ALKOHOL A DROGY :

• Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

ZVIERATÁ :

• v celom areáli a počas celej doby podujatia je nutné aby návštevníci, ktorí prídu so zvieratami ich mali na vôdzke a

zároveň tieto mali riadne upevnený náhubok. Organizátor nezodpovedá za nežiadúce konflikty alebo napadnutia

zvieratami na podujatí.

FOTO A VIDEO :

• Každý návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z podujatia boli použité v akejkoľvek technickej

úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia fotografických, filmových, video alebo iných

záznamov počas podujatia alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej

náhrady.

• Návštevníci sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé

poškodiť dobré meno podujatia a jeho organizátorov.

INFOSTÁNOK A REGISTRÁCIA SÚŤAŽIACICH:

• V mieste podujatia nájdete riadne označený stánok nápisom “REGISTRÁCIA”, kde sa dozviete všetky potrebné

informácie a zároveň sa tam účastníci pretekov môžu registrovať do jednotlivých súťažných kategorií

PARKOVANIE :

• Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach a to mimo areál podujatia. Organizátor nezodpovedá za

prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich odložených.

PRVÁ POMOC :

• V areáli podujatia bude mať svoje stanovisko služba prvej pomoci – záchranné sanitné vozidlo. Svoje stanovisko budú

mať viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení ich bezodkladne

vyhľadajte. Žiadame Vás, aby ste nezneužívali služby  zdravotníkov v neodôvodnených prípadoch.

SECURITY :

• Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky bezpečnostnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek

v areáli počas trvania podujatia organizátorom  poverenou osobou alebo organizátorom poverenou súkromnou

bezpečnostnou službou (ďalej len SBS).  Návštevníci sa zaväzujú dodržiavať pokyny organizátora a organizátorom

poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku auta a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia

a majetku návštevníkov. Organizátor alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu osobu nevhodne

sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom.

STRATY A NÁLEZY :

• Odporúčame nenosiť na podujatie cenné predmety, ktoré na podujatí nepotrebujete, predídete tým  problémom.

V prípade straty alebo nálezu sa prosím obráťte na personál.

• Za odcudzené a stratené veci organizátori nezodpovedajú a prípadné problémy tohoto typu odporúčame riešiť priamo

s Políciou SR štandardným spôsobom.

CAMPING

• Stanovanie a ubytovanie v karavanoch je možné len na vyhradenom mieste v areáli. Poplatok za stanovanie

a ubytovanie v karavanoch bude riešený dohodou s organizátorom priamo na akcii. Areál je vybavený mobilnými

sociálnymi zariadeniami.

• Stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané, takto postavené stany budú zbalené aj s

príslušenstvom .

• Za bezpečnosť vecí v stanovom tábore usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch

cenné veci.

• Do stanového tábora je zákaz vstupu s autom, použite verejné parkoviská. Riaďte sa pokynmi organizátorov.

• V prípade požiaru tiež kontaktujte usporiadateľov alebo priamo Hasičský zbor SR.

ODPAD A ČISTOTA

• žiadame všetkých návšetvnikov podujatia o čistotu a udržiavanie poriadku v celom areáli ako aj na prístupových

cestách k areálu

• odpad, snažte sa použiť najbližší kôš na odpadky, prípadne po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach vyhodiť do

pripraveného veľkokapacitného kontajnera v areáli.

Kúpanie

• Kúpanie v celom areáli je zakázané!!! (všade bez výhrady – potok, jazero, bahno…)

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok.

Organizátor: Máčanka 2019, v zastúpení: Michal Demjan, kontakt: info@macanka.sk